از جلو چشام خفه شو
  • آی تی نوشت
  • رفتن
  • کرکره خنده