از جلو چشام خفه شو32
  • آی تی نوشت
  • رفتن
  • کرکره خنده